Algemene Voorwaarden

1.0 ALGEMEEN 

De Algemene Voorwaarden (AV) zijn op alle bestellingen en/of opdrachten van toepassing. Met het opgeven van uw bestelling gaat u akkoord met de AV.

Deze AV gelden voor alle activiteiten van Adaption digitale dienstverlening (hierna te noemen Leverancier).

    EMAIL: INFO@ADAPTION.NL
    WEBSITE: WWW.ADAPTION.NL 
    KVK: 17134386 
    BTW: NL 0899 49 730 B01 

1.1 PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

De prijzen op onze website worden bijgewerkt en up-to-date gehouden door Leverancier. Hoewel Leverancier zijn uiterste best doet om de prijzen zo accuraat en actueel mogelijk te houden kunnen hierin fouten voorkomen. Indien er sprake is van een fout zal Leverancier al het mogelijke doen om de fout zo spoedig mogelijk te corrigeren. Tevens zullen onze klanten hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit kan door een melding op onze website worden aangegeven en in andere gevallen per e-mail, telefoon, etc.

Het product zal dan tegen de normale prijs worden aangeboden, afhankelijk van de ernst en de toedracht van deze fout zal Leverancier zich loyaal opstellen en uit hoofde van service alle klachten naar volle tevredenheid afhandelen.

Alle prijzen zijn in euro's en inclusief het geldende BTW-tarief.

Leverancier behoudt zich het recht voor zijn aanbiedingen en tarieven te wijzigen. De opdrachtgever is gerechtigd om van een offerte af te zien. Zodra het filmmateriaal is overhandigd aan Leverancier is de aanvraag echter onherroepelijk en is het niet meer mogelijk om de order kosteloos te annuleren.

1.2 PERSOONSGEGEVENS 

Leverancier neemt bij een bestelling de volgende gegevens op:

    - (Achter)naam
    - Straat, postcode en Woonplaats 
    - Telefoonnummer 
    - E-mail adres 
    - Af te leveren producten 

Deze gegevens zijn te allen tijden op te vragen bij Leverancier, ook kunt u eventuele wijzigingen per telefoon, e-mail of post aan Leverancier melden, dit dient op tijd te gebeuren.

2.0 BESTELLEN

De bestellingen kunnen in de directe omgeving van Apeldoorn eventueel tegen vergoeding worden opgehaald en afgeleverd. Voor opdrachten die buiten deze regio vallen is het mogelijk om de bestellingen naar Leverancier op te sturen of langs te brengen. Langsbrengen kan enkel op afspraak geschieden. De afspraak kan zowel per e-mail of telefoon worden gemaakt.

2.1 BRENG- EN HAALSERVICE

Indien u in de regio Apeldoorn woont, kan Leverancier uw bestelling desgewenst bij u thuis ophalen. Indien het totaalbedrag van uw order meer dan € 250,00 bedraagt zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien de bestelling is opgehaald ontvangt de opdrachtgever een afgiftebewijs. Hierop staat de afgegeven media vermeld en eventuele extra wensen.

2.2 VERSTUREN

Alle verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Leverancier zal het pakket altijd aangetekend toezenden. Voor verpakkings- en verzendkosten wordt 12,50 euro per zending in rekening gebracht.

2.2.1 MATERIAAL AANLEVEREN PER POST

Ongeacht de verzendwijze is Leverancier niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketten, tenzij anders overeengekomen. Om het risico tot een minimum te beperken adviseert Leverancier de klant het filmmateriaal per aangetekende post te versturen. Afhankelijk van de grootte van de zending is het raadzaam om het in een stevige doos en/of luchtkussen-envelop te verpakken. Wanneer een doos gebruikt wordt het belangrijk dat de lege ruimte opvuld wordt met verpakkingsmateriaal.

2.2.2 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET VERSTUREN

Voor het correct overzetten van het filmmateriaal is het belangrijk dat de klant eventuele wensen kenbaar maakt middels een begeleidend schrijven. Hierin dient aangeven te worden hoeveel materiaal meegestuurd wordt, eventuele volgorde, welke videobanden of filmspoelen of ander materiaal bij elkaar op één dvd mogen staan en (indien bekend) de speelduur per band of spoel. Uiteraard kunnen ook aanvullende wensen opgenomen worden in het begeleidend schrijven. Tot slot is het van belang dat de juiste naam en adresgegevens worden vermeld.

2.3 BEZOEK OP AFSPRAAK

Het is mogelijk om media persoonlijk af te geven. Echter is deze dienst uitsluitend op afspraak mogelijk. Leverancier en de opdrachtgever dienen gezamenlijk een datum en tijdstip overeen te komen, Leverancier is hierin erg flexibel.

Andere mogelijkheden zijn uitgesloten. Het is dus noodzakelijk dat de datum en tijdstip per e-mail of telefonisch is bevestigd door Leverancier.

2.4 LEVERTIJD

Een actuele schatting van de verwerkingstijd wordt op de startpagina van de website vermeld. Leverancier doet zijn uiterste best om alle opdrachten binnen deze genoemde verwerkingstijd geheel naar tevredenheid af te handelen. Indien Leverancier hier niet aan kan voldoen zal hij tijdig de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum melden.

De door Leverancier vermelde levertijd kan, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding kan nimmer lijden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Leverancier.

Het is beperkt mogelijk om een "spoedbestelling" te plaatsen. Het totale factuurbedrag zal dan verhoogd worden met 25 procent (25%) met garantie van een tijdige levering.

3.0 BETALINGSMETHODEN

Afhankelijk van de keus van de opdrachtgever kan de bestelling worden bezorgd of afgehaald. Ook de betaling kan variëren. Aflevering van de verwerkte opdracht geschied tegen contante betaling, tegen pinbetaling of na bijschrijving op de bankrekening van Leverancier. Bij grotere opdrachten (> € 250,00) kan een aanbetaling van het totaalbedrag worden verlangd.

3.1 BANKOVERBOEKING

Alle facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Levering van de verwerkte opdracht vindt eerst plaats ná betaling van het totale factuurbedrag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij de betaling dient het factuurnummer vermeld te worden.

Voor een eventuele aanbetaling kunnen dezelfde gegevens worden gebruikt.

3.2 CONTANT

Indien de opdrachtgever ervoor kiest om contant te betalen zal Leverancier het totaalbedrag voor het overhandigen van de bestelling innen.

Wisselen kan een probleem vormen zodat Leverancier in voorkomende gevallen verzoekt om het totaalbedrag gepast te voldoen.

Eenvoudiger is het derhalve om per PIN te betalen.

4.0 ONZE DIENSTEN

Leverancier houdt zich bezig met het digitaliseren van verschillende soorten media en met digitale dienstverlening in de breedste zin van het woord.

4.1 DIGITALISEREN VAN MEDIA

Leverancier verzorgt de digitalisatie van de volgende media; Super8, Single8, VHS, Betamax, S-VHS, Mini-VHS, VHS-C, Video 9 (Hi-8), Video2000, Betacam, Umatic, foto's, Smalfilm, 8MM, dia's en DV bandjes.

Deze media wordt overgezet op dvd, op USB-stick of op een externe harde schijf.

Per dvd kan maximaal 120 minuten (2 uur) film overgezet worden. Indien een band een langere speelduur heeft, zal het materiaal over meerdere DVD’s verdeeld worden.

Leverancier garandeert dat er geen kwaliteitsverlies bij het overzetten zal plaatsvinden.

Waar mogelijk zal Leverancier trachten het resultaat beter te laten worden dan het origineel.

5.0 VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De klant verklaart door het plaatsen van de order dat de intellectuele eigendomsrechten op het beeldmateriaal bij hem rusten. De klant vrijwaart Leverancier voor eventuele claims van derden dienaangaande.

Leverancier garandeert dat hij de bestelling en de gescande beelden strikt vertrouwelijk zal behandelen. Afbeeldingen zullen niet aan derden worden verstrekt, onder het voorbehoud dat het geen strafrechtelijk relevant materiaal betreft en dat geen bijzondere afspraken gemaakt zijn met de klant.

Door het plaatsen van de bestelling stemt de klant ermee in dat Leverancier incidenteel een email stuurt om de klant op de hoogte te houden van aanbiedingen.

6.0 GARANTIE

Leverancier garandeert een correcte werking van de geleverde media. Mochten er zich onverhoopt onjuistheden voordoen, zal Leverancier dit kosteloos herstellen, mits opdrachtgever dit binnen een redelijke termijn meldt. Hiertoe worden de gedigitaliseerde bestanden geruime tijd in archief bij Leverancier bewaard.

Voor kleinere opdrachten is die meldingstermijn één maand. Voor grote opdrachten (meer dan € 250,00) is die meldingstermijn drie maanden.

7.0 SCHADE

Leverancier zal het toevertrouwde materiaal met de meeste zorg behandelen. Echter, gelet op de soms matige tot slechte kwaliteit van dit materiaal is het in een enkel geval niet te voorkomen dat dit materiaal beschadigt. Dit zal nimmer leiden tot het recht op schadevergoeding van de opdrachtgever. In het geval van zoekraken van materiaal van de opdrachtgever door onzorgvuldigheid van de zijde van de Leverancier heeft de opdrachtgever recht op een schadevergoeding ter hoogte van de vervangingswaarde van dit materiaal. Eventuele emotionele schade wordt niet vergoed.

8.0 RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

De relatie tussen Leverancier en de klant wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Adaption is gevestigd is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

9.0 KLACHTEN

Leverancier hecht uiteraard veel waarde aan klanttevredenheid.

Klachten zullen dan ook uitermate serieus worden genomen en Leverancier zal zijn uiterste best doen om deze klachten naar volle tevredenheid van opdrachtgever af te handelen.

EVENTUELE KLACHTEN KUNNEN GEMELD WORDEN DOOR EEN E-MAIL STUREN NAAR: INFO@ADAPTION.NL